Grote veranderingen wereldwijd

De inhoud van dit artikel wordt voor een groot deel bepaald door wat er op dit moment in de Verenigde Staten van Amerika (VS) gebeurt. Dit heeft invloed op de toekomst van ons allen.

Dit artikel gaat over de verschuiving van de macht van degenen die ons willen controleren en overheersen (door ons onwetend en in angst te houden), naar vrijheid en welvaart voor alle bewoners van deze planeet.

Het is heel belangrijk dat wij bewust zijn van de inhoud en de omvang van de wijze waarop de mensheid de afgelopen eeuwen en de laatste decennia in het bijzonder bedrogen is door krachten die niet het goede voor hebben met anderen, maar uitsluitend met zichzelf. Aan dat bewustzijn wil ik graag, mede door dit artikel, bijdragen.

De afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan inzien dat veel narigheid in de wereld (oorlogen, aanslagen, economische crises, zgn. natuurrampen, etc.) geen toevallige incidenten zijn, maar deel uit maken van een alomvattend boos plan.

Het bewustzijn hiervan dringt steeds meer door in verschillende lagen van de wereldbevolking. We zien dan ook steeds meer klokkenluiders naar voren treden om het tij te keren, met gevaar voor eigen leven. Meer en meer mensen kiezen er voor de apathie en onverschilligheid (“daar kunnen we in ons eentje toch niets aan doen”) los te laten.

De veranderingen worden geleidelijk zichtbaar en daar zal ik voorbeelden van noemen. Veranderingen waaruit we moed, vertrouwen en hoopvolle verwachtingen kunnen putten.


Inhoudsaanduiding:
Recente veranderingen / De Elite / Hoe is het zover kunnen komen? /
November 2016, Donald Trump verkozen tot president / Waarom is de tegenwerking zo heftig? / Meer goed nieuws / Afronding en conclusies

 
1. Recente veranderingen.
Er is sprake van een ommekeer in de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea en tussen Noord Korea en de VS. Sinds het einde van de oorlog tussen Noord en Zuid Korea – van 1950 tot 1953 (maar zonder vredesakkoord) – zijn de verhoudingen niet zo goed geweest als nu. De dreiging van een nucleaire oorlog is voorbij en er is zelfs sprake van dat Noord en Zuid Korea samen een team vormen voor de Olympische Zomerspelen in 2020 én samen een bod willen doen om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren.

Islamitische Staat (of Daesh) is zo goed als verslagen in Syrië en de VS overweegt haar troepen terug te trekken uit dat land (als Iran dat ook doet). Vrede lijkt nabij.

Er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen zowel de regering van Afghanistan en de Taliban, als tussen de VS en de Taliban. Waartoe die precies gaan leiden is nog niet te overzien, maar het feit dat het gebeurt is hoopgevend na 17 jaar oorlog. De VS stuurt ook hier kennelijk aan op vrede en terugtrekking van haar militaire eenheden.

Dan is er Iran. De VS heeft zich teruggetrokken uit de overeenkomst over het houden van controle over de ontwikkeling van nucleaire activiteiten in Iran. Deze deal, opgezet door Barack Obama – de vorige president van de VS – ging, zoals nu duidelijk wordt, gepaard met grote sommen geld die Iran toegestopt kreeg. De landen in Europa betaalden daar ook aan bij, maar staan er nu alleen voor, nu de VS zich heeft teruggetrokken (en dus niet meer bijdraagt).
Ondertussen wisselen Iran en de VS dreigende taal uit, terwijl er mogelijk in het geheim al gesprekken plaatsvinden. Die dreigende taal vond eerst ook plaats tussen Noord Korea en de VS, maar dat leidde uiteindelijk tot een belangrijke ommekeer. Gaat dat ook gelden voor de relatie tussen Iran en de VS? Dat zou geweldig zijn.

Al deze veranderingen vonden/vinden plaats sinds Donald Trump president is van de VS. Er valt veel te zeggen over het vaak ondiplomatieke taalgebruik van Trump, maar dat hij de ongevraagde inmenging door de VS in andere landen wil beëindigen, is een trendbreuk ten opzichte van het beleid gedurende vele decennia van een groot aantal van zijn voorgangers.

Om dat de onderstrepen wijs ik op de speech van Trump tijdens de bijeenkomst van Verenigde Naties op 26 september 2018 waarin hij onder andere het volgende zei: “I honour every nation to pursue its own customs and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. We only ask that you honour our sovereignty in return” (Ik respecteer iedere natie die zijn eigen gewoonten en tradities nastreeft. De Verenigde Staten zal u niet vertellen hoe te leven, werken of bidden. Wij vragen alleen dat u in ruil daarvoor onze soevereiniteit respecteert).

Ook de onenigheid tussen de VS en de EU over de hoogte van bijdragen aan de NATO-budgetten, duidt er mogelijk op dat de VS haar troepen wil verminderen of geheel terugtrekken uit de landen in Europa.

Er zijn meer positieve veranderingen, waarover later meer (in dit artikel of andere op deze website), waaronder het bevel tot uitvoering (EO/Executive Order) op 21 december 2017 van president Trump om een eind te maken aan (grootschalige) mensenhandel (human trafficking) en kidnapping en seksueel misbruik van kinderen (https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-working-end-human-trafficking/) (Engels).
Op de rol van mensen-/kinderhandel ga ik in bij “Waarom is de tegenstand zo heftig?”

 
2. De Elite

Een kleine groep van mensen (minder dan 1 % van de wereldbevolking) is zo rijk, dat wij allen in overvloed zouden kunnen leven als deze mensen hun geld met ons zouden delen. 

De macht van deze Elite loopt voor een groot deel via een aantal grote banken (Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, BIS (Bank for International Settlements)) waaraan onder andere de volgende namen/personen verbonden zijn: de Rockefellers, de Rothschilds, de Warburgs, Soros. Behalve dat de Elite ultra-rijk is, heeft zij door haar financiële bemoeienis grote invloed op wat er gebeurt in de wereld. Zij bepaalt in hoge mate het beleid en de besluiten van de centrale banken in de wereld, zowel nationaal als internationaal.

De Elite bezit daarnaast veel geld, aandelen en stemrecht in grote boven-nationale industrieën en ondernemingen. Zij was tot voor kort *) veel machtiger dan de regeringen van onder andere China, Rusland en de VS. Omdat zij in hoge mate geïnfiltreerd is in vele regeringen, heeft zij grote invloed op zogenaamde “democratische” processen en besluiten. Belangrijke beslissingen werden*) decennialang genomen door instituties die groter en machtiger zijn dan afzonderlijke (unies van) landen.

Woodrow Wilson, de 28e president van de VS (1913-1921) zei het zo:
The growth of the nation… and all our activities are in the hands of a few men… We have come to be one of the worst ruled; one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world… no longer a government of free opinion, no longer a government by conviction and the free vote of the majority, but a government by the opinion and duress of a small group of dominant men.

Vertaling: De groei van de natie …..en al onze activiteiten zijn in de handen van enkele mannen …We zijn geworden tot een van de slechtst bestuurde; een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld … niet langer een regering van vrije opinie, niet langer een regering van vaste overtuigingen en vrije stemming van de meerderheid, maar een overheid op basis van de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.

Ook andere presidenten, zoals John F. Kennedy, hebben gewaarschuwd voor de macht van enkelen die de macht van de bevolking en haar gekozen bestuurders te boven gaat.

De Elite, ook wel Cabal of Deep State (geheime wereldregering) genoemd, heeft haar eigen visie op (en agenda voor) de aarde en de mensheid, waarbij het er vooral op neer komt dat zij rijk en aan de macht blijven. Gaat dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Ondanks haar enorme rijkdom en huidige macht wil de Elite de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze is daarom al eeuwenlang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemt. De NWO bepleit één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie. https://irmaschiffers2014.wordpress.com/?s=nwo (video; 27 min., met ondertiteling in het Nederlands).

Eén van haar ideeën is dat de wereldbevolking aanzienlijk kleiner zou moeten zijn dan die nu is. Daarover hebben verschillende “top”-leiders gruwelijke uitspraken gedaan.

Zoals Michail Gorbatsjov:
We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage”.

Vertaling: Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kort gezegd, de bevolkingscrisis is. Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Ook voormalig president Obama blijkt een pleitbezorger voor de Nieuwe Wereld Orde. Tijdens de Bilderberg Conferentie in juni 2018 zei hij daarover het volgende
(https://www.youtube.com/watch?v=44kW03sfKrI&app=desktop) (19 sec.)

… and for the international order that we have worked for generations to build, ordinary men and women are too small minded to govern their own affairs, that order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.

Vertaling:”… en voor de internationale orde die we gedurende generaties hebben opgebouwd, zijn gewone mannen en vrouwen te kleingeestig om hun eigen zaken te regelen, zodat orde en progressie slechts bereikt kan worden, wanneer individuen hun rechten overgeven aan een oppermachtig heerser.”

Zie voor bovenstaande en andere uitspraken en de ideeën over de Nieuwe Wereld Orde:
https://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

 

3. Hoe is het zo ver kunnen komen?
De Elite heeft in de loop van de eeuwen een grote invloed/macht opgebouwd in de verschillende industrieën (voedsel, wapens/oorlog, farmacie, banken, olie, film, muziek en nieuwsmedia) en is geïnfiltreerd in grote organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), en de NAVO, Twitter, Google, Facebook en in onder andere de regeringen van China, Rusland en de VS. Dat dit een bewuste, planmatige overname is van de macht in de wereld wordt beschreven in verschillende artikelen, zoals hiervoor genoemd.

Geld verdeelt
Een belangrijk instrument om macht uit te voeren en te behouden is geld. Geld is een middel om te verdelen en te heersen, vooral als je er zelf al veel van hebt. Er zijn veel manieren om er meer van te krijgen, zoals via belastingen, verzekeringen, rente.

Wat te denken van de wapenindustrie en het organiseren van oorlogen, waarbij je als wapenfabrikant kunt verdienen aan beide (of meerdere) partijen die oorlog voeren?
Hoe je een oorlog kunt uitlokken heeft de geschiedenis meerdere malen laten zien onder de noemer van een valse vlag operatie.

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegt de vlag van een ander land voert. Het aangevallen schip denkt, vanwege die vlag, te maken te hebben met een bevriend land. De aanval wordt aan dat bevriende land toegeschreven. Dat kan leiden tot een oorlog tussen beide landen, terwijl de piraten er stiekem tussen uitknijpen.

Bij valse-vlag-aanslagen in de huidige tijd is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag wordt in de media aangezien voor zgn. ‘lonely shooter’, terwijl het in werkelijkheid een door mind-control geprogrammeerde zondebok (patsy) is. Vaak vinden zij tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen. Degenen (Elite/Cabal) die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben, blijven onbekend en buiten schot. Zie ook http://wakkeremensen.blogspot.com/2016/07/wat-is-een-valse-vlag-operatie-30-juli.html

Hier volgen drie voorbeelden van valse-vlag-aanslagen (maar er zijn er vele):
> De aanslag op de Twin-Towers op 11 september 2001 in New York, waarbij de VS een argument zocht (en steun van de bevolking) om het Iraq van Saddam Hoessein binnen te vallen. Het doel was de olie-belangen en de (petro-) dollar veilig te stellen. De aanval werd toegeschreven aan Osama Bin Laden, die in werkelijkheid Tim Ozman heette en goed bevriend was met o.a. Hillary Clinton en Barack Obama.

> De aanslag op het vliegtuig MH17 boven Oekraïne, om Rusland schuld te geven en te provoceren tot een oorlog met het Westen. Het uitlokken van oorlogen past in de plannen van de Elite voor een totale overheersing van de mensheid en het tot stand brengen van de Nieuwe Wereld Orde.

> De inval in Syrië door Israël, Iran, de VS en haar Europese bondgenoten werd
gelegitimeerd door de zogenaamde chemische aanvallen toegeschreven aan president Bashar al-Assad op zijn eigen Syrische bevolking. Na nog verschillende van deze gecreëerde, maar niet bewezen, gifaanvallen lijkt het er meer op dat de geallieerde partijen in Syrië een argument nodig hadden om hun belangen in het Midden Oosten veilig te stellen. Inmiddels heeft Syrië met steun van Rusland de orde in het land bijna geheel hersteld en keren vele gevluchte Syriërs terug naar hun vaderland.
Syrië (en ook Jordanië) heeft een hoogontwikkelde samenleving en vormt een
bedreiging voor de SuperElite in Israël, gesteund door de Elite/Cabal-elementen in
Saoedi-Arabia en de VS.

Voor nadere informatie over Oekraïne en Syrië verwijs ik naar de volgende links:
http://wakkeremensen.blogspot.com/2018/03/poetin-interviews-door-oliver-stone.html#more en een van januari 2017 in het Algemeen Dagblad. Daar waar gesproken wordt over de “Amerikanen”, gaat het over Elite/Cabal-elementen. https://www.ad.nl/nieuws/poetin-en-assad-hebben-mijn-leven-gered~add21ab7/

Ole Dammegaard (https://www.lightonconspiracies.com /Engels) doet al 30 jaar onderzoek naar de valse-vlag-aanslagen in de wereld en heeft een patroon ontdekt volgens welke deze aanslagen steeds verlopen. Ook Irma Schiffers heeft daarover regelmatig geschreven: de volgende link gaat over de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo op 7 januari 2015:
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/01/01/het-waarheidsjaar-2016-in-met-ole-dammegard/

Vele valse-vlag-aanslagen in Amerika, Europa of waar dan ook de afgelopen jaren hadden tot doel meer angst en onzekerheid te zaaien en de roep om meer veiligheid, politiegenten op straat en om andere maatregelen uit te lokken, om degenen die de macht hadden nog meer macht en mogelijkheden tot controle en dominantie te geven.
Het is een bekend patroon: 1) probleem: angst zaaien, 2) reactie: de bevolking vraagt om een sterke leider en/of strenge maatregelen, 3) oplossing: nieuwe wetgeving (vaak noodtoestand) die leidt tot een beperking van de bewegingsvrijheid en privacy voor allen (behalve voor de machthebbers).

Andere aanslagen hebben als doel om de aandacht van iets anders af te leiden. Bijvoorbeeld op het moment dat Trump een belangrijke speech wil houden of afkondiging wil doen. Of toen Donald Rumsfeld, de dag voor de aanslagen op de Twin Towers, aan het publiek bekend maakte dat in het budget van het Pentagon (Ministerie van Defensie in de VS) een bedrag van 2,3 triljoen dollar gemist werd. https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/53i3kn/9102001_rumsfeld_says_23_trillion_missing_from/ (Video, 3:09 min.)

Misleiding door de Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie, ook in handen van de Elite/banken, levert ook heel veel geld op.  De volgende video (9:45 min.) gaat over een Onderzoek van Radar over de misleiding door de Farmaceutische industrie: https://www.youtube.com/watch?v=GtpinXncZZo (video 9:46 min.)
Voor meer informatie over dit onderwerp, zie: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/02/14/de-misdaad-van-de-farmaceutische-industrie/ (tekst en video, 7:42 minuten)

De behandeling van hoog cholesterol is ook zo’n een voorbeeld. Professor Dr. Walter Hartenbach toont via onderzoek aan dat de huidige aanpak van cholesterol gebaseerd is op misleiding. In zijn boek “De cholesterol leugen” (ISBN 978-90-202-4394-9), zegt hij dat de farmaceutische industrie (de ‘cholesterol mafia’) niet miljoenen, maar miljarden stopt in wetenschappelijk onderzoek. Vervolgens worden op basis van gemanipuleerde zogenaamd wetenschappelijke statistieken beweringen gedaan over cholesterolgehaltes die ons in feite levenslang tot gebruikers van cholesterolverlagende medicijnen veroordelen. Professor Hartenbach levert het bewijs dat arteriosclerose en hartinfarcten niets met cholesterolniveaus te maken hebben. Integendeel cholesterol blijkt nodig te zijn om hartinfarcten te voorkomen.
Video van Radar over cholesterol (28:07 min.): https://www.youtube.com/watch?v=rN5yj1Tje_w

Voedsel en vaccinaties
Over genetisch gemanipuleerd voedsel, vaccinaties (die eerder ziek dan gezond maken) en over het loslaten van virussen zoals SARS, Ebola en HIV is al door verschillende mensen geschreven, evenals over chemtrails (moedwillige vergiftiging van mens en aarde).
https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-waarheid-over-vaccins-en-vaccinaties/
Een ander artikel over vaccinaties: http://www.lucardie.eu/wat-doen-we/invloed-vaccinaties

Een uitstekend Nederlandstalig boek over chemtrails is “Hemel onder Vuur; een diepgaand onderzoek naar chemtrails” van Fred Teunissen. Op pagina 60 van dit boek wordt een prima video genoemd over de reden van de opwarming van de aarde: “Unstoppable Solar Cycles: The real story of Greenland”. https://www.youtube.com/watch?v=zDOgWeTAas0 (13:43 min., Engels)

De rol van de Mainstream Media (MSM)
Sinds de USSR uiteen is gevallen en President Yeltsin de macht overgedragen heeft aan Vladimir Putin, werkt Rusland niet meer mee aan de ideeën/agenda van de geheime wereldregering, de Elite.
Door het verstrekken van onjuiste informatie via de media om alles wat Putin (Poetin) doet in een kwaad daglicht te stellen, probeert de Elite hem/Rusland onderuit te halen. Steeds weer wordt herhaald dat Rusland een bedreiging vormt voor de Westerse landen en uit is op expansie, en om andere landen aan zich te onderwerpen.

http://stateofthenation2012.com/?p=8159 Dit lange artikel (in het Engels) – over de periode na de ineenstorting van de USSR -, zet uiteen hoe de Elite Rusland heeft beroofd van al haar belangrijke eigendommen en natuurbronnen. Het artikel laat zien hoe Boris Yeltsin en Vladimir Putin de uitverkoop van Rusland aan de Elite doorzagen en dat terug hebben gedraaid. Van het artikel heb ik een kort uittreksel gemaakt in het Nederlands [bijlage wordt binnenkort toevoegd]

De Mainstream Media (MSM), dat zijn de grote nieuwsagentschappen en kranten, die in opdracht van hun financiers (de Elite), een grote rol spelen in het verspreiden en herhalen van verhalen die slechts één doel dienen, namelijk de bevestiging van de macht van de Elite. De invloed, het dictaat van de grote nieuwsagentschappen spreidt zich, als propaganda, ook uit tot de nieuwsrubrieken op TV en radio en de kranten in Europa.

Via deze informatiestromen, en via de film- en muziekindustrie en (de censuur door) YouTube, Google, Facebook en Twitter heeft de Elite een enorme invloed op ons gedachtengoed en op de manier waarop wij denken dat de wereld in elkaar zit. Het is een vorm van indoctrinatie en hersenspoeling waarvan de aard en omvang nog nauwelijks te bevatten en te overzien is.

 

4. November 2016, Donald Trump verkozen tot president
De verkiezing van Donald Trump (Republikein) tot president van de VS, was voor de heersende klasse (de Elite), inclusief Hillary Clinton (Democraat) een grote en volstrekt onverwachte tegenslag. Sindsdien doet de Elite er alles aan om Trump tegen te werken en hem in diskrediet te brengen en hem te ontslaan. De Mainstream Media speelt daarin een grote rol.

Zo werd het verhaal dat de Russen de verkiezingen hebben beïnvloed en dat er vanuit het campagneteam van Trump contacten zijn geweest met de Russen, door de Mainstream Media volledig uitvergroot en voortdurend herhaald. Het onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller heeft echter na twee jaar nog niets daarvan kunnen aantonen.

Wat opvalt in de politiek van de VS is dat de Republikeinen als conservatief worden aangemerkt en op dit moment een belangrijke rol spelen als patriotten (Patriots). Zij zetten zich in om de grondwet (The Constitution, die door de Elite buitenwerking is gesteld), inclusief al haar democratische waarden, in ere te herstellen.
Daartegenover staan de Democraten, die gezien worden als links/communistisch /marxistisch. Het zijn vooral de Democraten, zoals Obama en de Clintons, die zich de laatste jaren hebben laten leiden door de belangen van de Elite. Hun pleidooien voor vrouwenrechten, abortus en het welzijn van immigranten worden slechts gebruikt om goodwill voor zichzelf te kweken.

 

5. Waarom is de tegenwerking zo heftig?
Verschillende bronnen geven aan dat er sprake is van een ware oorlog die voor een groot deel achter de schermen plaats vindt. Er staat enorm veel op het spel, zoals de rol van de onafhankelijke (lees: eigenmachtige) centrale banken, de as van de macht en de wereldlijke geldhandel. De Elite, de geheime wereldregering, wil zich de absolute macht en de onderwerping van de bevolking niet laten afnemen.

Wat steeds duidelijker begint te worden, is dat deze schaduwregering belangrijke zaken voor ons verborgen heeft gehouden en wil houden, zoals uiterst geavanceerde technologieën voor genezing en voor een langer leven van mensen, uitgebreide ruimteprogramma’s met zeer geavanceerde ruimtevaartuigen, vrije energie en bezoeken aan andere planeten. Zie https://www.exopolitics.org (Engels)

Hoe is het mogelijk dat de Elite zolang haar geheimen heeft kunnen bewaren? Een deel van het antwoord is dat veel mensen gecompromitteerd (er ingeluisd) zijn. Dat wil zeggen dat ze bij een geheim zijn betrokken én dat zij een gelofte (zoals bij de Vrijmetselaars) hebben gedaan om er niet over te spreken, óf dat in een situatie zijn gebracht die tegen hen gebruikt kan worden als zij hun mond open doen over een geheim.

Stel je voor dat je als ambitieus medewerker (en met goede promotie mogelijkheden) van een groot bedrijf of overheidsinstelling door je collega’s meegenomen wordt naar een feestelijke bijeenkomst met veel (bekende) mensen en er blijkt na enige tijd sprake te zijn van een voorstelling waarbij kinderen seksueel worden misbruikt (en erger).
Mocht je walgen van wat je ziet en willen weglopen, dan wordt je waarschijnlijk bij de deur staande gehouden door iemand die je gaat vertellen dat er foto’s van je zijn genomen die tegen je gebruikt kunnen worden als je uit de school klapt. Of er wordt gezegd dat de namen en adressen van je familieleden en vrienden bij de organisatie bekend zijn…….

Ronald Bernard was werkzaam in de valuta- en depositohandel en is daar met gevaar voor eigen leven uitgestapt. In het volgende interview vertelt hij over die criminele wereld
https://www.youtube.com/watch?v=VzoaxTudJks&feature=youtu.be (video, 39:17 min.)

Vanwege bovengenoemde praktijken heeft Donald Trump op 21 december 2017 een commissie in het leven geroepen (zie ook einde punt 1 van dit artikel) om dit alles aan het licht te brengen en op te heffen. Vermoed wordt dat het compromitteren van mensen op grote schaal plaats heeft gevonden en dat onder andere een groot deel van de leden van de Senaat (in de VS) hierdoor beïnvloed is. Daardoor loopt de democratie en het landsbestuur groot gevaar.

Sinds het aantreden van Trump als president (januari 2017) zijn, gebaseerd op zijn beleid, ruim 50.000 verzegelde aanklachten opgesteld door het juridisch apparaat in de VS tegen mensen van de Elite die zich de afgelopen jaren gekeerd hebben tegen het landsbelang en/of betrokken zijn in de omvangrijke kinderhandel/-verkrachting en moord.

Ook daarom is de strijd zo heftig, omdat vele mensen – daders en degenen die er ingeluisd zijn – vrezen dat zij voor de rechter moeten verschijnen en zwaar gestraft zullen worden.

 

6. Meer goed nieuws
Er bestaat een internationale groep van mensen, vanuit verschillende overheidsinstel-lingen, de Alliantie (Alliance), die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal de aarde willen bevrijden van de Elite/Cabal. In de V.S. zou inmiddels 90 % van de militairen tot de Alliantie behoren.

De Alliantie zoekt al decennia lang naar mogelijkheden om de macht van de Elite te breken. In het verleden zijn daartoe zonder succes pogingen ondernomen. Ook President Kennedy werkte al samen met de Alliantie en is waarschijnlijk om die reden vermoord is.
Was hij (en later ook president Reagan) misschien nog onvoldoende op de hoogte hoezeer de Elite/Cabal zich via verschillende personen en wetgeving verankert heeft in nationale en internationale private en overheidsorganisaties? De moord op Kennedy geeft aan dat de Elite zich door niets en niemand laat tegenhouden om haar plannen volledig uit te voeren.

Het verhaal gaat dat de Alliantie ruim voorafgaande aan de verkiezingen in november 2016 voor een nieuwe president in de VS, aan Donald Trump gevraagd heeft om zich verkiesbaar te stellen. Hij is zo rijk en dus onafhankelijk, dat hij met geld niet te chanteren is. Hij wordt niet gerekend tot de Elite/de Cabal, ondanks dat hij met ze omging/-gaat. Hij heeft bewezen een non-conformist te zijn en dus afstand te kunnen nemen van algemeen geldende (maar niet altijd juiste) uitgangspunten.

Bij zijn aantreden als president was Trump omringd met vele (overheids-) adviseurs, waarvan hij slechts gedeeltelijk geweten zal hebben dat ze een gevaar zouden betekenen voor het uitvoeren van zijn ideeën en zijn eigen positie als president. Het heeft hem bijna twee jaar tijd gekost om binnen de overheid zuiveringen door te voeren.

Het is inmiddels bekend dat binnen de hoogste kringen van onder andere de FBI (Federal Bureau of Investigation / Federale Opsporingsdienst) en de DoJ (Department of Justice) medewerkers betrokken waren bij het bespioneren van Trump tijdens zijn campagne voor het presidentschap en na zijn inauguratie als president. De Elite/Deep State heeft, waarschijnlijk om de aandacht af te leiden, via de Mainstream Media het verhaal in de wereld gezet dat Rusland zich bemoeid heeft met de verkiezingen in de VS en dat Trump daarvan geweten zou hebben. In een afzonderlijk artikel zal ik daar op ingaan [artikel wordt binnenkort toevoegd]. Het afluisteren van de president of presidentskandidaat wordt in de VS beschouwd als een grote misdaad.

Individuele medewerkers in verschillende overheidsorganen hebben jarenlang met lede ogen moeten aanzien hoe de Elite de zaken naar haar hand zette, met medewerking van andere collega’s – binnen onder andere de CIA (Central Intelligence Agency / Centrale Inlichtingendienst), de FBI en de DoJ.

Recent zijn 119 mensen uit alle geledingen van overheidsorganisaties in de VS naar voren gekomen via Your Voice America (https://yourvoiceamerica.tv) om alle leugens van de afgelopen decennia aan de kaak te stellen en te documenteren.

In dit verband is er nog een feit te melden, die Trump’s onafhankelijke geest laat zien: de benoeming van Republikein Brett Kavanaugh als rechter aan het hooggerechtshof (the Supreme Court) in de VS. Nu zijn er 5 Republikeinse en 4 Democratische rechters. Deze doorslaggevende stem van Kavanaugh maakt het nu mogelijk om massa-arrestaties op basis van de ruim 50.000 aanklachten (zie punt 5) te verrichten. Het is niet voor niets dat de Elite zich met hand en tand verzet heeft tegen de benoeming van Kavanaugh tot rechter van het hooggerechtshof door hem te beschuldigen van seksuele intimidatie.

———-

Tot voor kort” en “werden*) (zie pagina 2 “De Elite”): het zou onjuist zijn nu nog te zeggen dat de Elite veel machtiger is dan de regeringen van onder andere China, Rusland en de VS.
De omstandigheden veranderen. Alhoewel nog machtig en invloedrijk, maar ook ernstig verzwakt, verliest de Elite haar macht en grip op de bevolking van de Aarde.

 

7. Afronding en conclusies
Het is heel belangrijk dat meer mensen bewust worden hoe onze denkwereld gevormd is door de kwade krachten die ons willen (blijven) controleren en overheersen en ons als slaven voor hun karretje willen spannen. Verdeeldheid zaaien – ras, sekse, religie, oorlog, geld – is een gevaarlijk instrument in handen van de Elite.

We worden op een enorme manier voor de gek gehouden met grote sportevenementen in eigen land en daarbuiten en prachtige televisieshows, tussendoor voorzien van stuitende reclames, die via versluierde boodschappen ons onderbewuste beïnvloeden.
We hebben het geaccepteerd en vinden het wel goed …. totdat de werkelijkheid tot ons doordringt …..

Het is niet mijn bedoeling anderen af te houden van het volgen van sportevenementen en televisieshow, maar bewust te maken dat dit voor de Elite instrumenten zijn om ons slapende te houden en geen aandacht te hebben voor de grotere verbanden van hun misdaden.

Behalve Trump en mensen van de Alliantie zijn er op allerlei plaatsen en organisaties in de wereld integere en intelligente mensen die (willen) bijdragen aan een betere wereld en graag een handje helpen om de Elite van de troon te stoten.

Over de rol van de Elite/Cabal, hun afschuwelijke daden en ideeën en hun slachtoffers wordt steeds meer duidelijk, dankzij een toenemend aantal klokkenluiders die naar voren treden en dankzij het werk van bijvoorbeeld de Alliantie, Trump en Putin. Nog weer anderen spelen via websites, YouTube en op andere manieren een belangrijke rol om informatie te verstrekken die niet bepaald en gedomineerd wordt door de Mainstream Media.

Bij het aanhoren en lezen van informatie van de Mainstream Media en via alternatieve wijze is het belangrijk een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.
David Wilcock (https://www.divinecosmos.com) heeft jarenlang informatie verzameld die hij verkreeg van insiders. Pas nadat hij, onafhankelijk van elkaar van verschillende insiders dezelfde informatie kreeg, trad hij ermee naar buiten. Dat deed hij o.a. via zijn programma’s Cosmic Disclosure en Wisdom Teachings op https://www.gaia.com en bij andere gelegenheden.
Wees gewaarschuwd dat er op internet er ook informatiekanalen zijn die slechts gedeeltelijk juiste informatie verstrekken, maar ook gedeeltelijk disinformatie om ons op het verkeerde been te zetten.

Hieronder volgend twee interessante video’s die dit artikel ondersteunen:
Op https://kauilapele.wordpress.com/ trof ik op 18 oktober jl. de volgende video – We are the plan; It’s time to turn off the media, follow your instincts, trust yourself and BE THE PLAN! – aan, die in vele talen ondertiteld is (te wijzigen via “instellingen”): https://youtu.be/MRtEgdgj_XQ (9:10 min.).

De volgende video – The storm is upon us; A glorious future await us – is van een eerdere datum: https://www.youtube.com/watch?v=3vw9N96E-aQ (13:08 min., Engels) en ook zeer de moeite waard.

In de VS is een beweging ontstaan die zich de Walk Away Movement noemt. Zij voelen zich bedrogen door de Democratische Partij en de elementen van de Elite daarbinnen. Hier volgt een video (19:39 min., Engels) waarin de oprichter van die beweging Brendon Straka een indrukwekkende speech houdt en onder andere zijn eigen ervaringen deelt: https://youtu.be/cy6Bf9iyZm0. Brendon Straka is gay (homo) en komt daar openlijk vooruit. In de VS is dat bijzonder omdat homo’s vaak geheel onterecht gelijkgesteld worden aan pedofielen.

Ik vraag niet om de informatie die ik hier schrijf klakkeloos aan te nemen. Gebruik je eigen waarnemingen en onderscheidingsvermogen.
Vanwege het belang van een groter bewustzijn heb ik dit artikel geschreven voor de mensen, familie en vrienden waarmee ik in verbinding sta. Niet omdat ik het allemaal al wel weet, maar om zaken te delen waarmee we elkaar kunnen helpen de wereld beter te begrijpen en om voorbereid te zijn op belangrijke positieve veranderingen.

De informatie die in de naaste toekomst beschikbaar komt, zal voor ons allen schokkend zijn. Met name over degenen die in de VS aangeklaagd en veroordeeld zullen worden. Informatie over de aard en omvang hun daden die onze verbeelding te boven gaat en waardoor we ons bedrogen en verraden en ziek zullen voelen. Het zal kunnen leiden tot grote boosheid en opstandigheid onder mensen.

Na de val van de Elite/Cabal zal er informatie komen over programma’s voor het opheffen van armoede over de hele wereld, over projecten om de aarde op te schonen, en om nieuwe eco-systemen tot stand te brengen in woestijnen, poolgebieden en zogenaamde dode oceaan zones. En nog veel meer …

1 november 2018

 

Update – 1 juni 2019

De Alliantie (zie punt 6) is al decennia bezig om de Elite/Cabal aan te pakken en te verslaan. 

De overwinning van Trump bij de verkiezingen in 2016 was een grote omslag, omdat die overwinning door bijna niemand werd verwacht en zeker niet door de Democraten.

Hillary Clinton dacht, nadat ze acht jaar daarvoor nipt was verslagen door Obama, dat nu haar tijd als president zou aanbreken. Toen dat niet zo uitpakte ontstond een campagne van de Elite (inclusief veel medestanders van Hillary Clinton) en de Mainstream Media om Trump aan te vallen en te proberen hem in diskrediet te brengen op een manier en een schaal die nooit eerder in de Amerikaanse politiek en samenleving is vertoond. 

In het verleden, inclusief de afgelopen jaren had de Elite het heft stevig in handen. Zij had haar vertakkingen en invloed in regeringen (vooral via de CIA) overal in de wereld.

Met de komst van president Trump is daar langzaamaan verandering in gekomen. Tot voor kort werd steeds achter de feiten van de Elite aangelopen. Als de Elite een zet deed, bijvoorbeeld een oorlogsverklaring vanuit Noord Korea of Iran, of een (onterechte) bewering via de media dat Syrië een chemische aanval op haar eigen bevolking had uitgevoerd, dan geloofden anderen dat.

Trump en de Alliance hebben dat beeld kunnen veranderen. Op de ene of andere manier hebben zij het voor elkaar gekregen dat de Elite nu achter de feiten aanloopt, dat ze heel veel terrein verliezen en in paniek raken. Degenen die het in het verleden eens waren in hun handelen om Trump onderuit te halen, duwen nu elkaar onder de bus. Een voorbeeld daarvan betreft John Brennan, James Comey en James Clapper: https://thedailyconspiracy.com/2019/05/21/clapper-brennan-and-comey-turn-on-each-other/ 

Ondanks dat de Elite nog in staat is veel gevaar aan te richten en er steeds op uit is om op wereldniveau oorlogen organiseren, verliezen ze veel terrein. Dat is recentelijk bevestigd door Corey Goode (www.spherebeingalliance.com) en de hier eerder genoemde David Wilcock. Zij onderhouden als weinigen contact met de Alliance. 

Wat ook opvalt is dat Trump nu hij het voortouw heeft, dingen doet, zegt of schrijft om de Elite uit haar tent te lokken, om ze hun kruit te laten verschieten (totdat ze dat niet meer hebben).

De Elite raakt daardoor meer van slag en in paniek en doet voorspelbare dingen.

In punt 1 van dit artikel schreef ik over recente veranderingen in Noord Korea, Syrië, Afghanistan en Iran. Wat Iran betreft is daar tot op heden weinig over zichtbaar geworden, behalve dat Iran kortgeleden te kennen heeft gegeven aan de Europese landen dat zij zich terug wil trekken uit het nucleaire akkoord dat in het verleden met Europa en de regering Obama werd afgesloten. Iran heeft nu ook laten weten met de Verenigde Staten te willen praten, indien eerst de bestaande sancties teruggedraaid worden.

 

Een nieuwe situatie doet zich voor in Venezuela. Die situatie is complex. 

Venezuela is sinds lang een doorn in het oog van de Cabal/Elite, die de overheersing wil van de  hele wereld, inclusief onder andere Venezuela, Syrië en Rusland. Venezuela heeft bijna de grootste olie-voorraad ter wereld, genationaliseerd in 1975. Onder leiding van Chavez (sinds 1999) en Maduro (sinds 2013) heeft Venezuela steeds geweigerd te voldoen aan de eisen van de Verenigde Staten (lees: Cabal/Elite). Dat hebben ze geweten. Want als resultaat van economische maatregelen, sancties, ondermijning en pogingen tot de moord op regeringsleiders, is het land, ondanks de grote olie-voorraden, in een grote financiële crisis is geraakt met een hoge inflatie. Er is een tekort aan vele goederen, producten en medicijnen die de bevolking voor het dagelijks bestaan hard nodig heeft.

Het is onvoldoende om alleen aandacht te schenken aan het imperialistische gedrag van de Verenigde Staten tijdens het bewind van (Elite-marionet) Barack Obama en zijn voorgangers. Het land gaat ook gebukt onder corruptie binnen en door de overheid. 

De berichten gingen al jaren gedurende het bewind van Chavez, dat hij zijn vrienden en medestanders financieel beloonde en opposanten bestrafte. Je moest altijd al voorzichtig zijn met je kritiek op de regering. 

De bevolking zal misschien minder bewust zijn van wat van buiten de grenzen op hun land afkomt en de eigen regering meer verwijten dan terecht is. Het gevolg is in ieder geval dat de steun van de bevolking voor het bewind Maduro, ook als protege van Chaves, aanzienlijk is afgekalfd. 

Temidden van de onvrede in het land heeft de voorzitter van het parlement, Juan Guaidó als opposant van Maduro zichzelf uitgeroepen tot interim-president en het leger opgeroepen zich bij hem aan te sluiten. Dat laatste is niet gebeurd. Het heeft er alle schijn van dat Guaidó een marionet van de Elite is. Venezuela op zichzelf is, met uitzondering van haar olie-rijkdom, voor de Elite niet belangrijk.

De belangen van de Elite/Cabal gaan de belangen van een individueel land (Venezuela, USA of welk ander land ook) verre te boven. De Elite zal alles doen, zelfs oorlogen, valse aanslagen, weersbeïnvloeding, epidemieën, mind control, etc., om haar macht te continueren en uit te breiden.

Ondanks de openlijke steun die Trump uitsprak voor Juan Guaidó, lijkt het er vooral op dat hij zijn invloed richt op de totstandkoming van overleg tussen de regering en de oppositie en op nieuwe verkiezingen. Ondanks zijn soms grote woorden (zoals ook bij Noord Korea en Iran) ligt het niet voor de hand dat Trump troepen wil sturen om Guaidó te ondersteunen. 

Trump heeft de afgelopen twee en een half jaar in woord en daad getoond, dat hij geen oorlogen wil en de soevereiniteit van anderen landen respecteert. Een trendbreuk met het verleden! Trump wil kennelijk ook hier (Venezuela) de Elite uitlokken tot het verspelen van haar kruit. 

Nadat het leger zich niet achter Guaidó heeft geschaard, vinden er in Oslo gesprekken plaats tussen de regering en de oppositie. De verwachting is dat dit ook de weg effent voor gesprekken in de toekomst tussen Maduro en Trump.

Dit bericht is geplaatst in Blogberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.