Migrantenkinderen in de V.S.

In de media is veel aandacht voor migrantenkinderen in de V.S. die gescheiden worden van hun ouders. Zoals het beschreven wordt in de reguliere media en verteld wordt op het televisienieuws leidt dit tot veel verwarring en emoties bij het grote publiek.
Omdat de werkelijkheid naar mijn mening heel anders is en onder andere de menselijke emoties onterecht worden bespeeld, schrijf ik dit artikel.

Enkele feiten.
Wanneer vreemdelingen gezinnen zich melden (bij de checkpoints) aan de grens van de V.S. dan krijgen ouders en kinderen, voor de duur van hun asielaanvraag, tijdelijk onderdak aangeboden. Families worden niet uit elkaar gehaald.

Wanneer vreemdelingen illegaal de grens overkomen en opgepakt worden, dan worden kinderen gescheiden van hun ouders. Na ongeveer 20 dagen worden die mensen/families teruggestuurd naar het land van herkomst.
De reden van deze tijdelijke scheiding is dat bij Wet geregeld is dat volwassenen/ouders vanwege een misdrijf (het illegaal de V.S. binnenkomen) in de gevangenis thuis horen, maar (hun) kinderen niet.

Wat opvalt is dat vanaf 2010 er grote aantallen kinderen (zonder ouders/begeleiders) illegaal de grens van de V.S. overkomen. In de US worden zij “unaccompanied alien children” (UAC) genoemd (vreemdelinge kinderen zonder begeleiding). Het gaat om tienduizenden kinderen, waarvan overigens 52 % ouder is dan 16 jaar. Bekend is dat in Zuid Amerikaanse landen, in de periode Obama, er billboards stonden met de tekst: “Kom naar de V.S. Stuur uw kinderen”.

Wat is er veranderd in de toepassing van de wetgeving sinds Obama?
Vanaf 2009 heeft voormalige president Barack Obama een aantal malen landen in Zuid Amerika bezocht. In april 2009 had hij een ontmoeting met 34 Zuid Amerikaanse staten. Hij hield een pleidooi om de samenwerking aanzienlijk te verbeteren door eeuwen oude idealen over immigratie en handel los te laten.

In januari 2011 komt Obama naar voren met een nieuwe politieke strategie voor een omvattende hervorming van het immigratiebeleid waarbij amnesty (generaal pardon) de belangrijkste pijler was.

In mei 2011 reist Obama naar Rio Grande, naar een gebied aan de grens met Mexico om zijn immigratie politiek nog eens onder de aandacht te brengen, waarbij hij repliek geeft op de stelling van de Republikeinen dat er aan de grens met Mexico een gracht met alligators nodig is om de vreemdelingen tegen te houden.

Direct na zijn herverkiezing in 2012 tekent Obama een executive order (decreet) voor het actieprogramma DACA (deferred action for childhood arrivals) met als doel te voorkomen dat miljoenen illegale vreemdelingen teruggestuurd (gedeporteerd) worden naar de landen waar ze vandaan kwamen. Dit programma biedt de illegale kinderen de mogelijkheid een opleiding te volgen ten einde later een werkvergunning te kunnen krijgen.

In dezelfde periode toont onderzoek van de Central American Communities en de DHS (Department of Homeland Securities) aan dat er onder de verschillende presidenten grote verschillen zijn in het aantal illegalen dat teruggestuurd is naar hun land van herkomst: Clinton, 12 miljoen; Bush, 10 miljoen en Obama, 3 miljoen.

In mei 2013 bezoekt Obama opnieuw een aantal Zuid Amerikaanse landen, waaronder Costa Rica en versterkt de samenwerking met verschillende regeringsleiders, die hij vraagt meer individuen naar de V.S. te sturen.

In de zomer van 2013 steken grote aantallen UAC’s, via Mexico, de zuidelijke grens van de V.S. over, waarvan meer dan 20.000 uit El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua. De Mexicaanse media negeren dit verschijnsel volledig.

Uit cijfers van 2014 blijkt dat het aantal UAC’s met 850% is toegenomen sinds 2012.

In de lente van 2014, nadat er een jaar geen illegalen zijn teruggestuurd naar hun land, signaleert de DHS een stijging van het aantal criminele elementen dat samen UAC’s de landsgrenzen oversteekt. De media krijgen daar lucht van en schrijven daarover, terwijl het Witte Huis er alles aan doet om de toename van criminele elementen te verzwijgen.

Op 3 juni 2014 vraagt Obama aan het Congres een aanvullend budget van 3,7 biljoen dollar om oplossingen te vinden voor de grote toename van illegale(n) (kinderen). Van dat bedrag is 109 miljoen dollar besteed aan beveiliging aan de grenzen.
Verscholen in dit verzoek om een aanvullend budget zoekt Obama autorisatie (bij het Congres) om gelden van belastingbetalers te besteden aan fondsen voor advocaten/juristen om procedures te voeren ten behoeve van UAC’s en hun familie. In essentie vraagt hij het Congres goedkeuring om uitvoerende organisaties (van advocaten/juristen) de Wet te laten overtreden.
Sectie 292 van de Immigration Nationality Act verbiedt dat vreemdelingen door anderen (Amerikaanse burgers of organisaties) vertegenwoordigd worden.

De besteding van de rest van het bedrag van 3,7 biljoen dollar is niet bekend.

Wat is de positie van Trump?
Donald Trump heeft van begin af aan gezegd dat hij de grote instroom van illegalen tot staan wil brengen. Zijn opmerking over het bouwen van een muur tussen Mexico en de V.S. krijgt door het “beleid” van Obama wel een heel andere betekenis/dimensie. Hij wist ook dat het ongecontroleerd toelaten van illegalen de komst van criminele elementen en degenen die betrokken zijn bij kindermisbruik en -handel aanmoedigt.
Vanaf het begin van zijn presidentschap heeft hij het misbruik van kinderen en de handel in kinderen sterk veroordeeld en alles in het werk gesteld om die praktijken aan te pakken.

Op grond van de Wet is Trump genoodzaakt volwassen illegalen gevangen te (laten) zetten en kinderen elders op te (laten) vangen (voor ongeveer 20 dagen). Dit is ook zijn plicht en verantwoordelijkheid op basis van de grondwet.

De media hebben er de afgelopen tijd hun eigen verhaal van gemaakt met onder andere foto’s van kinderen die dateren van 2014. Zij gaan voorbij aan de feiten en het beleid van Obama zoals hiervoor genoemd. Zij zeggen dat Trump kan kiezen en suggereren dat hij de Wet kan overtreden (niet handhaven) zoals Obama dat ook heeft gedaan.

In essentie zijn illegalen degenen die de Wet overtreden en dat geldt ook voor advocaten en juristen die hen vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Wat de media willen is dat illegale vreemdelingen privileges verkrijgen die aan de reguliere Amerikaanse burgers onthouden worden. Immers wanneer een Amerikaanse burger de Wet overtreedt, gaat hij/zij de gevangenis in en wordt hij/zij gescheiden van zijn familie.

Wat was de reden van Obama voor dit beleid?
Wat bekend is en waarschijnlijk een rol speelt is dat vanaf december 2009 er in de media veel kritische aandacht was voor ObamaCare, het zorgsysteem dat Obama wilde invoeren. Maar ook vanwege andere items was de populariteit van de Obama-regering aanzienlijk gedaald.

Feit is dat de Democratische Partij in 2010 de “midterm” verkiezingen verloor (het grootste electorale verlies sinds 1918). Obama verloor daardoor ook de controle over de politieke macht in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid verkregen.

Het heeft er de schijn van dat Obama en de Democratische Partij via het toelaten van miljoenen immigranten (dankbare) stemmen hebben willen vergaren voor de presidentsverkiezingen in 2012 en voor de jaren daarna.

Conclusies
Het is opmerkelijk dat de regering Obama zo haar best heeft gedaan bewoners van Zuid Amerikaanse landen er toe over te halen om de grens naar de US over te steken en om tegelijkertijd het handhavingsbeleid over illegale vreemdelingen los te laten.

Veel belastinggeld is gebruikt om illegalen een opleiding te geven met het oog op een werkvergunning en om illegale vreemdelingen met behulp van advocaten te helpen hun rechtspositie te versterken. Die hulp van advocaten gaat in tegen de wet.

Degenen (media: journalisten en nieuwsagentschappen) die een verantwoordelijkheid hebben om het nieuws op een juiste manier bij het grote publiek onder de aandacht te brengen, hebben zonder vermelding van de voorgeschiedenis en met het tonen van oude foto’s vele mensen een onjuiste voorstelling van zaken gegeven en het hen emotioneel moeilijk gemaakt.

De media hebben geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de positie van vreemdelingen die illegaal de grens oversteken en vreemdelingen die zich melden bij de checkpoint aan de grens voor een asielaanvraag.

De media hebben de publieke opinie gemanipuleerd en president Trump in een kwaad daglicht gesteld.

Trump handhaaft de wet, die door het Congres in het verleden is aangenomen, terwijl hij ook nadrukkelijk al het mogelijke doet om kindermisbruik en -handel tegen te gaan.
Zijn voorganger, Obama liet dat achterwege. Daar schrijven de media niet over en ze deden dat ook niet tijdens het bewind van Obama.

Bron (onder andere): X22 Report on video, Episode 1595.B (www.x22report.com)

Dit bericht is geplaatst in Blogberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.